AAC_Acolad_logo_landscape_www_white

LEVERANSVILLKOR FÖR AAC GLOBAL AB:S (AAC:S) WEBBOKNINGSSYSTEM FÖR UTBILDNING

1 Tillämpningsområde

De allmänna villkoren för AAC:s tjänster tillämpas för alla tjänster som AAC tillhandahåller till kunder (nedan kallade ”kunden” eller ”kunderna”) om inte annat skriftligen överenskommits mellan parterna. Villkoren för webbokningssystemet för utbildning omfattar användningen av och informationen som tillhandahålls via bokningssystemet Coachningskalendern på AAC:s hemsida.

2 Definitioner

2.1 ”Parterna”  

refererar till kunden och AAC tillsammans.

2.2  ”Tjänsteproduktion”

refererar till leveransen av den utbildningstjänst som utförs av AAC.

2.3  ”Webbokningssystemet för utbildning”

refererar till en elektronisk tjänst och applikation som ägs av AAC och som kan användas för att till exempel boka ett 45 minuter långt webbmöte för språk- och kommunikationsutbildning med en lärare från AAC.

2.4  ”Bokningsförfrågan”

refererar till kommunikation eller information som skickas av kunden till AAC via webbokningssystemet för utbildning eller portalen och som innehåller information om utbildningsuppdraget.

2.5  ”Uppdrag”

refererar till en tjänst som levereras till kunden baserat på bokningsbekräftelsen.

2.6  ”Registrerad bokning”

refererar till ett meddelande eller annan kommunikation som AAC skickat till kunden vari AAC bekräftar innehållet i bokningsförfrågan och leveransschemat för uppdraget. Bekräftelsen av den registrerade bokningen bekräftar orderinnehållet till kunden.

2.7  ”Avgift”

refererar till kostnaden för den tjänst som offererats via webbokningssystemet för utbildning.

2.8 ”Allmän bokning”

refererar till en bokningsförfrågan om en tjänst som gjorts via webbokningssystemet för utbildning.

2.9 ”Paketbokning”

refererar till en bokningsförfrågan som gjorts via en paketversion av webbokningssystemet för utbildning.

2.10 ”Utbildningstjänst”

refererar till den utbildning som kunden erhåller av en lärare som AAC tillhandahåller. 

3  Tillhandahållande av tjänster

3.1 Förutsättningar för tillhandahållande

Kunden måste förse AAC med den information som är nödvändig för att tillhandahålla tjänsten. Denna information inkluderar, men är inte begränsad till, kundens namn, e-postadress, telefonnummer, arbetsgivare eller avdelning/enhet på företaget, beskrivning av den efterfrågade utbildningen, tid och datum för när bokningen ska tillhandahållas och kontaktuppgifter till en överordnad eller annan person som kan godkänna den registrerade bokningen. De personuppgifter som kunden tillhandahåller hanteras säkert och konfidentiellt och kommer enbart att användas i syfte att leverera tjänsten. Informationen raderas från alla AAC:s register två år efter att den mottagits av AAC. Kunden måste informera AAC om något förändras avseende den information som uppgetts och huruvida detta kommer att påverka leveransen av tjänsten. Kunden är ansvarig gentemot AAC för att säkerställa att informationen som kunden uppger är korrekt, uppdaterad, exakt och tillräcklig.

3.2  Allmänna bokningssystemet

Det allmänna bokningssystemet refererar till det webbokningssystem för utbildning som finns allmänt tillgängligt på AAC:s webbplats. En bokningsförfrågan som görs i det allmänna bokningssystemet inkluderar en avgift för tjänsten som måste betalas innan AAC konverterar bokningsförfrågan till en registrerad bokning.

3.3  Paketbokningssystemet

Paketbokningssystemet refererar till tillgång till webbokningssystemet för utbildning utan krav på att betala avgiften för tjänsten innan bokningsförfrågan konverteras till en bokningsbekräftelse. Kunden får tillgång till ett överenskommet antal bokningar under en avgränsad giltighetstid. Avtalet om att använda paketbokningssystemet inkluderar, men är inte begränsat till, det totala antalet bokningar som ska vara tillgängliga för kunden, betalningsvillkor för paketbokningssystemet, giltighetsperioden, URL till systemet och avbokningspolicyn.

3.4  Order och utförande av tjänster

Kunden beställer tjänsten genom att skicka en bokningsförfrågan om tjänsten till AAC. Denna bokningsförfrågan om tjänsten kan skickas via webbokningssystemet för utbildning eller genom någon annan tillgänglig elektronisk metod. Utifrån bokningsförfrågan skickar AAC en bokningsbekräftelse till kunden rörande leverans av tjänsten. Denna inkluderar som ett minimum detaljer om vad tjänsten innehåller samt leveransschema. Orderbekräftelsen konverterar bokningsförfrågan till en registrering.

3.5 Kostnader, avgifter och betalningsvillkor

Om inte annat skriftligen överenskommits mellan parterna är kunden skyldig att betala AAC för de kostnader, avgifter och/eller utgifter som specificeras i webbokningssystemet för utbildning.
 
För allmänna registreringar måste avgiften för tjänsten betalas omedelbart innan AAC konverterar bokningsförfrågan till en registrerad bokning. Betalningsmetoderna och villkoren tillhandahålls av Checkout, som är den externa leverantören av betalningslösningen. Avgiften för tjänsten anges i euro och kan betalas med betalkort eller Internetbank. Här följer de viktigaste relevanta termerna som rör betalningen i bokningsförfrågan. Betalningsinstitutets fullständiga villkor finner du här (enbart på finska) https://checkout.fi/verkkokauppiaalle/maksuehdot/ och de har företräde framför alla eventuella översättningar.
 
Checkout är en säker betalningsmetod. Företaget är ett betalningsinstitut vars licens utfärdats av finska Finansinspektionen. Tjänsten tillhandahålls av Checkout Finland Oy (FO-nummer 2196606-6) och Checkout Finland Oy ingår i OP Group.
 
Betaltjänsten från Checkout levererar din betalning till säljaren (AAC). Om det står Checkout Finland Oy på ditt kontoutdrag eller korträkning från banken så har vi vidarebefordrat din betalning.
 
Checkout Finland Oy visas som betalningsmottagare och vi vidarebefordrar din betalning till AAC. Från webbokningssystemet för utbildning dirigeras du direkt till din bank för att genomföra en säker betalning.
 
Checkout visas som betalningsmottagare på kortfakturan och förmedlar kortbetalningen som kunden gjort direkt till säljaren. Kortbetalningen sker säkert via ett säkert betalningsformulär och betalkortsinformationen lagras inte i e-handelssystemen.
 
För paketbokningar är betalningsperioden fjorton (14) dagar netto från datumet på fakturan för tjänsten. Som standard faktureras den levererade tjänsten från kunden direkt efter avtalet. En fakturaavgift läggs till på alla fakturor som skickas av AAC till kunden. Om en kunds betalning är försenad har AAC rätt att, utöver den försenade betalningen och/eller inkasso- och hanteringskostnader, debitera kunden för ränta för den sena betalningen enligt det aktuella ränteavtalet, med start på fakturans förfallodag. AAC har rätt att avbryta sina åtaganden enligt avtalet om kunden inte betalar sina fakturor i tid.
 
Om inte annat har överenskommits inkluderar inte avgifterna och/eller priserna som offererats till kunden moms eller annan skatt eller offentlig avgift. Dessa läggs till i betalningarna enligt rådande priser.
 
Eventuella meddelanden rörande fakturorna måste levereras till AAC inom fjorton (14) dagar från fakturadatum. Eventuella meddelanden som skickas efter denna tidpunkt kommer inte att beaktas. Eventuella justeringar av fakturor kommer att tas med i beräkningen på nästföljande faktura, och om det inte är möjligt kommer AAC att skicka en ny faktura till kunden.
 
Dagtraktamenten och andra liknande utgifter debiteras kunden separat enligt den aktuella officiella resepolicyn. 

3.6 Leveranstid

Kunden godkänner leveranstiden för tjänsten genom att skicka en bokningsbegäran till AAC. AAC åtar sig att leverera tjänsten till kunden inom den leveranstid som bekräftats i bokningsbekräftelsen. AAC tar inte på sig ansvaret gentemot kunden för att AAC inte kan starta eller slutföra leveransen av tjänsten på grund av anledningar som inte är hänförliga till AAC.

3.7  Godkännande av leverans och defekt i tjänsten

Kunden måste göra sitt bästa för att bidra till att AAC ska kunna tillhandahålla tjänsten på överenskommet sätt.
 
Leveransen av tjänsten betraktas som godkänd om kunden inte reklamerar tjänsten på grund av fel eller defekter i leveransen av tjänsten inom tio (10) dagar från det att tjänsten levererats. Om kunden inte framför sitt klagomål inom den ovan angivna tiden förlorar kunden rätten att hävda en defekt enligt definitionen nedan.
 
Om inte annat överenskommits betraktas tjänsten vara defekt om den väsentligt avviker från det som skriftligen avtalats mellan AAC och kunden angående tjänstens egenskaper (hädanefter refererat till som ”defekten”). Kunden ska skicka en skriftlig beskrivning av defekten till AAC.
 
AAC har rätt att korrigera defekten, eller om det inte är möjligt att korrigera tjänstens defekt så har AAC rätt att utföra tjänsten igen på ett sätt som avtalas med kunden. Korrigering av tjänstens defekt är inte tillämpligt för defekter som orsakas av kundens försummelse, slarv, brister eller tillkortakommanden i bokningsförfrågan, eller av åtgärder som strider mot instruktionerna gällande användningen av tjänsten.
 
AAC:s åtaganden om att korrigera defekten som specificeras i denna klausul utgör AAC:s hela skyldighet vad gäller tjänstens defekt.

3.8  Utförande av tjänsten

AAC tillhandahåller tjänster med hjälp av de metoder och processer som AAC själva väljer, och tillämpar god praxis och aktuell lagstiftning i alla tjänstrelaterade åtgärder. AAC har dock rätt att ändra metoden som tillämpas för att producera tjänsterna om det krävs, under förutsättning att tjänsternas innehåll inte ändras i väsentlig omfattning. AAC strävar efter att meddela kunden om eventuella ändringar i så tidigt skede som möjligt. AAC har rätt att använda underleverantörer för att producera tjänsten och tillhandahålla den till kunden. AAC är ansvariga för underleverantörernas arbete liksom för sitt eget. AAC gör allt vi kan för att tjänsterna ska produceras på ett sätt som motsvarar det syfte som kunden angivit i bokningsförfrågan för att säkerställa att resultatet av tjänsten inte har kvalitetsbrister. 

3.9 Fördröjningar

Om AAC i samband med tillhandahållandet av tjänsten skulle märka att tjänsten inte kan genomföras inom den överenskomna leveranstiden, ska AAC omedelbart informera kunden därom och tillhandahålla en beräkning av den nya leveranstiden.

3.10 Avbokningspolicy

En registrerad bokning som utfärdats till kunden är bindande. En registrerad bokning kan avbrytas med hjälp av avbokningslänken i bokningsbekräftelsen.
 
Om en kund avbokar en allmän registrering mer än 48 timmar före tjänstens överenskomna leveranstid kommer AAC att återbetala avgiften för tjänsten. Återbetalningen görs av AAC:s externa betalningsleverantör, Checkout <https://checkout.fi/verkkokauppiaalle/maksuehdot/>. Om en allmän registrering avbokas av kunden mindre än 48 timmar före tjänstens leveranstid, kommer registreringen att avbokas men kunden måste fortfarande betala avgiften för tjänsten. I avbokningspolicyns 48 timmar räknas enbart vardagar med, och helger är alltså alltid exkluderade.
 
Om en kund avbokar en paketbokning mer än 24 timmar före tjänstens överenskomna leveranstid, och inget annat överenskommits, kommer AAC att återbetala den registrerade bokningen. Om en paketbokning avbokas av kunden mindre än 24 timmar före tjänstens leveranstid kommer registreringen att avbokas. Antalet tillgängliga token i paketet kommer dock inte att påverkas. Det betalningspliktiga beloppet på fakturan ändras inte. I avbokningspolicyns 24 timmar räknas enbart vardagar med, och helger är alltså alltid exkluderade.
 
När leveransen av tjänsten redan har påbörjats, eller är i ett sådant skede att leveransen av tjänsten redan har medfört kostnader för AAC, är kunden skyldig att ersätta dessa kostnader eller betala för den andel av arbetet som slutförts innan den registrerade bokningen avbokades.

4  Nyttjanderätt och ansvar för tjänsten

4.1 Rättigheter till tjänstens innehåll

Kunden beviljas rättigheten att använda det resultat som producerats genom leveransen av tjänsten, efter att kunden har betalat kostnaden för tjänsten till AAC. Om resultatet av tjänsten innehåller material från AAC, har kunden rätt att använda det i samband med leveransen av tjänsten som utförs av AAC. Nyttjanderätten gäller under hela löptiden för avtalet mellan AAC och kunden eller för det enskilda uppdraget, om inte annat skriftligen överenskommits mellan parterna.
 
När referensmaterial används kommer AAC att respektera de sekretessbestämmelser som finns inkluderade i dessa villkor.
 
Kunden erhåller inte ägandeskap eller upphovsrätt till programvara och produkter som används i tjänsterna och som har licensierats från en tredje part, eller till vilka kunden erhåller nyttjanderätt från AAC:s underleverantör baserat på ett separat licensavtal eller annat avtal.
 
AAC och deras partner bibehåller ägandeskap och upphovsrätt till webbokningssystemet och andra programvarutillämpningar som det refereras till i tjänstbeskrivningarna. Kunden erhåller rätt att använda webbokningssystemet och de programvarutillämpningar som ingår i det under hela den tidsperiod som tjänsten tillhandahålls. Kunden har inte rätt att överföra, kopiera eller ändra programvarutillämpningarna som används i tjänsten, AAC:s material, lösenord eller andra liknande material utan skriftligt medgivande från AAC.

4.2 Ansvar för innehållet i och användningen av tjänsten

AAC ansvarar för att säkerställa att det material som AAC producerar följer lagar och god praxis. AAC är skyldiga att ersätta kunden för sådana förluster som kunden har lidit på grund av att material från AAC inkräktar på en tredje parts upphovsrätt eller patent, affärshemlighet, varumärke eller servicevarumärke och som var gällande vid den tidpunkt då avtalet (hädanefter kallade ”immateriella rättigheter”) ingicks. Ovanstående skyldighet från AAC:s sida att betala ersättning förutsätter att kunden: (a) omedelbart informerar AAC om anspråket från tredje part, (b) ger AAC möjlighet att bemöta anspråken och kontrollera vilka åtgärder som vidtas för att lösa tvisten, (c) bistår AAC i de åtgärder som vidtas för att lösa tvisten, (d) slutar att använda AAC:s material om AAC så begär.
 
Ovanstående skyldigheter gäller dock inte vid överträdelser som orsakas av att: (a) AAC:s material eller resultat av tjänsten används på ett sätt som strider mot instruktionerna, eller om kunden använder dem i ett annat sammanhang än det som de producerades för åt kunden, eller (b) det gjorts ändringar eller ytterligare specifikationer av AAC:s material eller resultat av tjänsten som AAC inte skriftligen har godkänt i förväg, (c) kunden förmedlar AAC:s material åtskilt från resultatet av tjänsten för användning av en tredje part, (d) källan eller referensmaterialet eller liknande information, material eller definitioner tillhandahållits av kunden till AAC.
 
Om det finns giltiga skäl och en rimlig sannolikhet för att anta att AAC:s material eller delar av det kan anses inkräkta på en tredje parts immateriella rättigheter kan AAC, inom skälig tid och efter eget gottfinnande, antingen: (a) på egen bekostnad ersätta AAC:s material eller delar av det med annat material som inte inkräktar på en tredje parts immateriella rättigheter, eller (b) göra sådana ändringar i AAC:s material att det inte längre inkräktar på en tredje parts immateriella rättigheter. Om AAC inte kan utföra någon av de åtgärder som beskrivs under punkt (a) eller (b) ovan, måste kunden till AAC returnera det material från AAC som inkräktar på en tredje parts immateriella rättigheter. AAC:s maximala ansvar gentemot kunden som ett resultat av en sådan överträdelse begränsas till avgiften för tjänsten som kunden betalar till AAC och för vilken AAC:s material har använts.
 
De villkor som beskrivs under klausul 4.2 utgör hela AAC:s ansvar och de definierar också kundens enda grund för att begära ersättning från AAC för någon överträdelse eller påstådd överträdelse av en tredje parts immateriella rättigheter.                

4.3  Kundens ansvar för det material som denna har tillhandahållit

Kunden är ansvarig gentemot AAC för att säkerställa att eventuellt material som denna har tillhandahållit till AAC i syfte att producera tjänsterna inte inkräktar på en tredje parts immateriella rättigheter. Om kunden ger ovanstående material (exempelvis programvara och dokumenterande material) till AAC i syfte att producera tjänsterna, åtar sig kunden att hålla AAC skadeslös gentemot alla eventuella anspråk från tredje part och från förluster som orsakas AAC eller ersättning som begärs av tredje part i den händelse skulder och förluster orsakas av en överträdelse av en tredje parts immateriella rättigheter.

5  Ändringar som begärs av kunden avseende enskilda uppdrag

Innehåll, schemaläggning och pris för den tjänst som tillhandahålls till kunden på grundval av en allmän registrering baseras på innehållet i den överenskomna registreringen. Om det görs ändringar i information, material eller andra omständigheter som utgör grunden för registreringen, och de inte kan hänföras till AAC eller ligger inom AAC:s ansvarsområde (såsom kundens fel och fördröjningar, schemaändringar som görs av kunden, eller ändringar eller fördröjningar som orsakas av tredje parter), kommer de att betraktas som ändringar av registreringen som medför rättighet att ändra innehåll, schema och pris för registreringen på motsvarande sätt.

6 Ändringar som begärs av kunden avseende tjänsten

De ändringar av tjänsten som kunden föreslår ska förhandlas mellan parterna. Om AAC anser att den föreslagna ändringen påverkar det pris som debiteras kunden för tjänsten, eller tjänstens schema eller innehåll, är AAC skyldiga att informera kunden om detta och förhandla om en tilläggsavgift, schemajustering eller andra ändringar av uppdraget.

7  Konfidentiell information  

”Konfidentiell information” refererar till all information och allt material som kunden och AAC överlämnar till varandra under den tid som tjänsten levereras samt i samband med tjänsten, och: (a) material som är märkt som konfidentiellt eller såsom tillhörande den andra parten (b) material som måste behandlas som konfidentiellt på grund av sina egenskaper och sin karaktär.
 
Konfidentiell information inkluderar dock inte arbetsresultat eller information som utvecklats i samband med leveransen av tjänsten som: (i) redan var kända för den andra parten vid den tidpunkt då den avslöjades (ii) finns eller kommer att finnas i den offentliga domänen utan att den andra parten har gjort sig skyldig till någon otillbörlig eller vårdslös handling (iii) utvecklats oberoende utan att använda den andra partens konfidentiella information, eller (iv) mottagits från en tredje part som inte är bunden av sekretess och därför inte bryter mot denna förpliktelse.
 
Ingendera parten får använda eller avslöja den andra partens konfidentiella information till tredje part utan skriftligt förhandsgodkännande från den andra parten. Undantag görs för företagets anställda, representanter och underleverantörer som i samband med uppdraget eller produktionen av tjänsterna behöver erhålla konfidentiell information.
 
Båda parterna åtar sig att skydda den andra partens konfidentiella information och förvara den på ett säkert sätt. Om inte annat överenskommits ska parterna återlämna varandras konfidentiella information som erhållits. Detta ska ske när avtalet mellan AAC och kunden löper ut. Om det inte är möjligt att återlämna informationen måste den konfidentiella informationen som tillhör den andra parten förstöras. Restriktionerna och förpliktelserna rörande sekretess löper ut två (2) år efter avtalets utgång. AAC har dock rätt att spara kundens konfidentiella information på sina säkerhetskopieringsfiler. Om kunden kräver att konfidentiella uppgifter som finns på säkerhetskopieringsfiler ska förstöras, måste kunden bära kostnaderna som åsamkas AAC i samband med förstörelsen av ovanstående uppgifter.

8 Personuppgifter

Kunden accepterar att AAC för att kunna utföra tjänsterna kan få tillgång till personuppgifter om kundens anställda, chefer, kunder eller andra tredje parter som kunden har affärsrelationer med (nedan kallade ”kundens personuppgifter”) och att det kan vara nödvändigt för AAC att behandla kundens personuppgifter och/eller överföra dem till företag inom samma koncern utanför Sverige, dock inte utanför EU/EEG.
 
Kunden har erhållit alla nödvändiga godkännanden som AAC behöver för att kunna behandla kundens personuppgifter och tillåter AAC att behandla kundens personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagar om skydd av integritet och personuppgifter i den utsträckning som krävs för att utföra tjänsterna. Kunden fortsätter att upprätthålla registret över kundens personuppgifter.
 
Kunden accepterar att AAC och företagen inom samma koncern har rätt att behandla sådana personuppgifter om kundens anställda som AAC anser är nödvändiga för att utföra tjänsten.

9 Force majeure

Kunden eller AAC ansvarar inte gentemot den andra parten för förseningar som orsakas av omständigheter som ligger utanför deras rimliga kontroll. Sådana omständigheter innefattar, men är inte begränsade till, följande: brand eller annan olycka, strejk eller arbetsåtgärd, avbrott i telekommunikation eller elförsörjning, krig eller annan våldshandling, olycka eller någon annan handling, förordning, lag eller beslut som utfärdats av en offentlig myndighet eller myndighet (nedan kallad ”grunder för hävning”). Force majeure-villkor som AAC:s underleverantörer utsätts för kommer också att betraktas som grunder för hävning för AAC. Båda parter måste genast underrätta den andra parten om force majeure-villkor uppstår respektive upphör. Om force majeure-villkor råder över mer än två (2) månader har den andra parten rätt att upphäva uppdraget avseende leverans av en tjänst.

10 Ansvarsbegränsning

Ingendera parten är ansvarig gentemot den andra parten för följdskador eller indirekta skador, kostnader eller förluster (inklusive förlorad vinst och ersättningsköp). I samtliga förekommande fall är AAC:s ansvar för skadestånd begränsat till det belopp som kunden betalat till AAC för det uppdrag som orsakar skador som kan hänföras till AAC.
 
AAC är inte heller skyldigt att betala ersättning till kunden för skador orsakade av skäl som kan hänföras till kunden eller tredje part. AAC är inte skyldigt att kompensera för skador som orsakas av orsaker som ligger utanför AAC:s kontroll (t.ex. telekommunikationsproblem, naturfenomen eller liknande). AAC är inte heller skyldigt att betala ersättning för skador, återbetalningar eller andra typer av ersättning som eventuellt betalas av kunden till tredje part.
 
Ersättning måste begäras av den andra parten inom en (1) månad från det datum då parten upptäckte, eller borde ha upptäckt, den försummelse, åtgärd eller defekt som berättigar till ersättning.
 
I denna klausul beskrivs i detalj de belopp och den omfattning som gäller för parternas ansvar att betala ersättning.

11 Överföring av serviceuppdrag        

Parterna har inte rätt att överlåta ramavtalet eller uppdraget till tredje part utan skriftlig tillåtelse från den andra parten. Detta hindrar dock inte att AAC använder en underleverantör på det sätt som beskrivs i klausul 3.5. AAC har dock rätt att överlåta uppdraget till tredje part genom att meddela kunden om att AAC:s verksamhet, eller en del av AAC:s verksamhet som är relevant för tjänsterna, överlåts till en tredje part. AAC har också rätt att överlåta sina kundfordringar baserat på tjänsterna till tredje part, varefter alla betalningar endast betalas till förvärvaren.

12 Giltighet för och ändringar av de allmänna villkoren

AAC har rätt att ändra de allmänna villkoren. De ändrade villkoren blir bindande för kunden inom en (1) månad från det datum då kunden skickades ett skriftligt meddelande om de nya allmänna villkoren. Om kunden inte accepterar de nya allmänna villkoren måste kunden informera AAC om detta inom två (2) veckor från det att meddelandet skickades från AAC. I detta fall har kunden rätt att säga upp avtalet mellan AAC och kunden. Om avtalet inte avslutas träder de nya villkoren i kraft två (2) månader efter det att kunden tillkännagav sin vägran.

13 Rangordning

I händelse av en skiljaktighet mellan avtalet mellan parterna och dess bilagor så har avtalet företräde framför bilagorna, som också har en angiven inbördes rangordning.

14 Giltighet

En leverans som har sin grund i ett uppdrag som inte baseras på avtalet mellan parterna, betraktas som slutförd när tjänsten har levererats till kunden. När leveransen av tjänsten är slutförd är kunden skyldig att betala alla avgifter och kostnader i samband med leveransen av tjänsten.
 
För tjänster som endast delvis är slutförda eller utförda och för vilka betalningen ännu inte var förfallen vid utgången av det avtal som uppdraget omfattas av, ska kunden betala AAC en del som motsvarar den del av tjänsten som AAC har slutfört.

15 Tvistlösning och tillämplig lag        

Eventuella tvister mellan parterna som härrör från och orsakas av tillhandahållandet av tjänster ska i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. Om parterna inte kan nå samförstånd genom förhandlingarna, ska tvisten slutligt avgöras i skiljedomstol där handelskammaren utser en skiljeman. Reglerna för handelskammarens skiljenämnd ska reglera skiljeförfarandet. Jurisdiktionen ska vara Stockholm, och Sveriges lag ska tillämpas för avtal och tillhandahållande av tjänster. Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor tillämpas inte för avtalet eller tillhandahållandet av tjänsterna.